4.1 JOUKKUEIDEN TOIMIHENKILÖT JA TEHTÄVÄT

 

Imatran Voiman salibandyjoukkueissa tulee olla nimettyinä seuraavat toimihenkilöt:

Vastuuvalmentaja

Apuvalmentaja/t

Joukkueenjohtaja/t

Rahastonhoitaja

Nettivastaava

Huoltaja/t

Vanhemmat

 

Juniorijoukkueissa Edustusjoukkue, Haastajajoukkue(et) ja harrastejoukkue ovat omia ryhmiään, joten jokaisella ryhmällä pitää olla omat toimihenkilöt. Edustusjoukkueessa myös toimihenkilöiltä vaaditaan vahvempaa sitoutumista toimintaan.

 4.1.1 Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja

4.1.1.1 Joukkueenjohtaja

 

Joukkueenjohtaja on pelaajien vanhempien valitsema henkilö, joka yhteistyössä muiden joukkueen toimihenkilöiden kanssa vastaa joukkueen toiminnasta kauden aikana. Joukkueenjohtajan tulee tehtäviä hoitaessaan esiintyä ja käyttäytyä esimerkillisesti ja seuran kasvatuksellisia linjauksia noudattaen, sekä noudattaa tehtävässään lakeja ja asetuksia, SSBL:n sääntöjä sekä seuran periaatteita.

 • Toimii tiedonvälittäjänä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa. Hoitaa tarvittaessa tiedottamisen myös seuran hallinnolle.
 • osallistuu vastuuvalmentajan kanssa joukkueen kausisuunnitelman tekoon.
 • laatii yhdessä rahastonhoitajan kanssa joukkueelle talousarvion ja seuraa kauden aikana arvion toteutumista, sekä valvoo joukkueen rahankäyttöä (laskujen kuittausvelvollisuus).
 • kutsuu tarvittaessa joukkueen vanhemmat kokoukseen, kuitenkin vähintään kerran kauden alussa ja toimii kokouksen puheenjohtajana.
 • vastaa joukkueen omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta ja hankintatoimenpiteistä, kuten peliasujen ja muiden seura-asujen hankinnoista ja painatusten organisoinnista.
 • huolehtii ja vastaa siitä, että kaikki joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt ovat asianmukaisesti ja ajoissa lisenssivakuutettu ja muuten edustuskelpoisia seurassa.
 • toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla; varaa kuljetukset ja järjestää ruokailut, sekä tarvittaessa yöpymiset. Toimittaa pelaajaluettelon ajallaan, kuittaa ottelupöytäkirjan ja hoitaa tuomarimaksut. Sovittaessa nämä viimeeksi mainitut tehtävät voidaan antaa myös jonkun muun tehtäväksi.
 • toimii kotiotteluissa ns. turnausisäntänä; huolehtii riittävän määrän toimitsijoita otteluihin, sopii pukuhuonejärjestelyt ottelupaikan vastaavan kanssa, lähettää turnauskutsut vierasjoukkueille, järjestää mahdolliset ruokailut, ilmoittaa otteluiden lopputulokset tulospalveluun ja postittaa heti seuraavana arkipäivänä ottelupöytäkirjat liiton aluetoimistoon.
 • osallistuu joukkueen kurinpitotoimiin yhdessä joukkueen muun johdon kanssa.
 • huolehtii seuran hallinnon antamista muista mahdollisista tehtävistä.

Joukkueenjohtajan on oltava seuran jäsen ja hän on oikeutettu saamaan tehtävästään kohtuullisen, seuran linjauksen mukaisen korvauksen.

Joukkueenjohtajan sijaisena voi tarvittaessa toimia joku muu nimetty henkilö. Henkilö voidaan nimetä vanhempien kokouksessa tai joukkueen toimihenkilöt voivat sopia siitä keskenään.

4.1.1.2 Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja on joukkueen pelaajien ja huoltajien valitsema henkilö joka yhteistyössä muiden joukkueen toimihenkilöiden kanssa vastaa joukkueen varojen hoidosta. Rahastonhoitajan tulee tehtävässään noudattaa lakeja ja asetuksia sekä seuran toimintaperiaatteita. Rahastonhoitajalla on käyttöoikeus joukkueen tiliin ja hänelle avataan nettipankki Osuuspankkiin.

 • laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen kausibudjetin käyttäen Voiman tilipohjaa
 • maksaa joukkueenjohtajan hyväksymät joukkueen laskut ajallaan
 • valvoo kausimaksujen kertymistä pelaajakohtaisesti
 • kirjoittaa ja toimittaa joukkueen laskut käyttäen Voiman laskupohjaa
 • laatii kuukausittain joukkueen varojen käytöstä selvityksen käyttäen Voiman tilipohjaa
 • arkistoi joukkueen tositteet aikajärjetykseen
 • laatii maksetuista kulukorvauksista ja palkkioista vuosi-ilmoituksen verottajaa varten,   käyttäen seuran laatimaa kaavaketta.  Kaavake tulee palauttaa vuosittain tammikuun 10. mennessä seuran taloudenhoitajalle.
 • seuran tilikauden päätyttyä palauttaa joukkueen tilipohjan sekä joukkueen tositteet seuran taloudenhoitajalle 15. kesäkuuta mennessä.
 • Seuran taloudenhoitaja opastaa ja kouluttaa joukkueiden rahastonhoitajia tarpeen mukaan
 • huolehtii seuran hallinnon antamista muista mahdollista tehtävistä

Rahastonhoitajan on oltava seuran jäsen ja hän on oikeutettu saamaan tehtävästään kohtuullisen korvauksen.

 

4.1.2 Valmentajat

 

Valmentajat/ohjaajat valitaan pääsääntöisesti kaudeksi kerrallaan. Seura pyrkii löytämään jokaiseen joukkueeseen vastuuvalmentajan. Vastuuvalmentajalla on ensisijaisesti velvollisuus etsiä muut valmentajat joukkueeseen. Seura voi toimia apuna valmentajien kartoituksessa.

Seura/joukkue vastaa valmentajien kulukorvauksista sekä heidän kouluttamisesta erikseen sovituin periaattein. Valmentajien tehtävä on auttaa kaikkia joukkueen pelaajia kehittymään kauden aikana. Valmentamisessa tulee ottaa aina huomioon yksilöllisyys. Valmennustoiminta nojaa seuran perusarvoihin ja valmennuksessa korostetaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia tavoitteita. Lisäksi mukaan tulee kilpailullisuus.

Vastuuvalmentajalla on vastuu kaikesta joukkueen valmennukseen liittyvästä toiminnasta.

 •       Kausisuunnitelma yhdessä valmennuskoordinaattorin kanssa
 •       Yksittäisen harjoituskerran suunnittelu
 •       Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin
 •       Otteluiden ja harjoitusten johtaminen
 •       Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun joukkueen johtoryhmän kanssa
 •       Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa
 •       Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 •       Osallistumisvelvollisuus valmentajien tilaisuuksiin.
 •       Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana. Valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran yhteiskuvaa nostavasti
 •       Osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin, sekä vanhempien informointi vähintään kerran syys- ja kevätkaudella
 •       Noudattaa seuran asettamia valmennuksellisia linjauksia

 

4.1.3 Kummivalmentajat

Kummivalmentajat ovat pääsääntöisesti seuran omia vanhimpia junioreita, jotka ottavat ensiaskeleita ohjaamisessa ja valmentamisessa. Kummivalmentajan tukena on aina seuran Valmennuskoordinaattori. Kummivalmentajat ovat mukana seuran kerhoissa ja nuorimmissa ikäkausijoukkueissa. Kummivalmentajat koulutetaan ohjaajakoulutuksella ja heillä on myös mahdollisuus lähteä kouluttautumaan lajikohtaisilla koulutuksilla, jota seura tukee vahvasti.

4.1.4 Huoltajat

C-junioreista, aina nuorimpaan ikäkausijoukkueeseen asti, pelaajien vanhemmat ovat vuorollaan huoltajavuorossa. Joukkueenjohtaja laatii listan huoltajavuoroista. Huoltajia on pelireissuilla mukana aina vähintään kaksi. Vanhemmat voivat keskenään vaihtaa laadittuja huoltajavuoroja. Käytäntö on mahdollinen myös vanhemmissa junioreissa, mutta B-junioreissa olisi hyvä olla jo kiinteät huoltajat.

 

Huoltajien tehtävät:

 •       Huolehtia joukkueen yhteisistä tavaroista: Pallokassi, ensiapulaukku, videokamera.
 •       Kuvata pelit
 •       Toimia valvojina pelireissuilla yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa
 •       Tutustua ensiapuohjeeseen ennen pelejä. Ensiapuohjeet löytyvät seuran nettisivujen materaalipankista.

4.1.5 Nettivastaava

Jokaisesta joukkueesta tulee löytyä henkilö, joka vastaa nettisivujen päivittämisestä oman joukkueen osalta. Seurakoordinaattorilta saa ohjeistuksen nettisivujen päivittämiseen. Opastus hoituu puhelimitse tai toimistolla, eikä vie paljon aikaa, maksimissaan tunnin. Moni oppii päivittämisen myös omatoimisesti. Jokainen nettivastaava saa tunnukset Seurakoordinaattorilta. Päivitettäviä asioita nettisivuille ovat:

 • Pelaajalistat
 • Tulevien otteluiden lisäys
 • Otteluiden tulosten päivittäminen
 • Mahdolliset otteluraportit
 • Ilmoitustaulu

Lisäksi joukkue voi lisätä videoita tai kuvia omille sivuilleen. Otteluraportin kirjoittajan on suositeltavaa oikoluettaa teksti jollakin hyvän äidinkielen omaavalla aina ennen julkaisemista. Otteluraportit ovat myös hyvä keino viestittää joukkueelle esimerkiksi pelillisiä tai mentaalisia asioita.

4.1.6 Vanhemmat

Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita! Heillä on päävastuu taloudesta ja he hyväksyvät kokouksissaan joukkueen talous- ja toimintasuunnitelmat ja laativat itsellensä pelisäännöt, SSBL:n, alueen ja seuran antamien raamien pohjalta. Vanhemmat valitsevat keskuudestaan  tarvittavat toimihenkilöt,  jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöt ja toivottavasti mahdollisimman moni vanhemmista osallistuu seura- ja joukkuetasolla lasten harrastukseen ja sitä kautta myös meitä kaikkia yhdistävään harrastustoimintaan. Heillä tulee olla ymmärrys siitä, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta. Tavoitteena on, että joukkueiden vanhempainkokoukset kutsuisivat seuran edustajan ainakin kerran kaudessa kertomaan seuran yhteisistä asioista ja vastaamaan vanhempien kysymyksiin.

Otteluissa aikuisten roolina on kannustaa. Kaikenlainen pelaajien ja tuomarien tekemisten negatiivinen kommentointi ja neuvominen ei ole sallittua. Pelaajat pyrkivät tekemään kentällä parhaansa ja myös virheiden tekemiseen tulee olla mahdollisuus ilman kielteistä palautetta katsomosta. Ottelun tiimellyksessä tätä on välillä vaikea muistaa, mutta tavoitteena kannattaa sitä pyrkiä pitämään mielessä. Myöskään erotuomareiden toiminnan kommentointi ei ole soveliasta. Vaikka heillekin tulee virheitä, on hyvän käytöksen mukaista kunnioittaa heidänkin toimintaansa. Ilman erotuomareita ei olisi peliä.