Vuosikokous

Share |
25.09.2017

Vuosikokouskutsu                                                                         24.9.2017

 

Urheiluseura Imatran Voima ry:n vuosikokous pidetään Imatran urheilutalolla 4.10.2017 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen mukaiset syyskokouksen asiat.

Vuosikokouksen esityslista

1)    valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt

2)    valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat ja vahvistetaan esityslista

3)    esitetään hallituk­sen/ johto­kunnan ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä tilikaudelta

4)    esitetään tilinpäätös edelli­seltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajan lausun­to

5)    päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä hallitukselle

6)    vahvistetaan kuluvan tilikauden toimin­ta­suun­nitelma ja ta­lous­ar­vio

7)    vahvistetaan liitty­mis- ja jäsen­mak­sun suuruus sään­töjen 3 §:n mu­kai­sesti

8)    vahvistetaan halli­tuksen ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot

9)    valitaan hallituk­sen/ johtokunnan pu­heenjohta­ja, vara­pu­heen­johta­ja, sih­teeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituk­sen jä­senet

10)  valitaan toiminnantarkas­taja ja vara­toiminnan­tarkasta­ja

11)  päätetään hallituk­sen avuk­si asetet­tavis­ta ja halli­tuk­sen alai­suudessa toimi­vis­ta jaostoista sekä vali­taan nii­den jä­senet tai annetaan halli­tuk­sel­le val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semiseen

12)  valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouksiin

13)  käsitellään seuran aloitteet ja esi­tyk­set eri järjes­töille ja yh­teisöil­le

14)  päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämällä tavalla sekä

15)  käsitellään kokouk­selle mahdollisesti tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at

16)  kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa kaikki seuran jäsenet!

 

Imatran Voiman hallitus

08.01.2018Hippo-Salibandykerhojen kevätkausi alkaa!
13.05.2016Haetaan ohjaajia!
28.08.2014Pelaa veikkauksen pelejä ja tue seuraa
09.01.2018Pyry Luukkoselta hyväntekeväisyyttä Imatran Voimalle!
09.01.2018Terveisiä hallitukselta!
04.10.2017Toimitsijakoulutus
27.09.2017Imatran Voiman Syyslomaleiri!
25.09.2017Vuosikokous
14.09.2017Juho Meuronen Voimaan maalivahtivalmentajaksi!
04.09.2017Imatran Voima järjestää salibandyleirin kesällä!

Siirry arkistoon »