Vuosikokous

Share |
25.09.2017

Vuosikokouskutsu                                                                         24.9.2017

 

Urheiluseura Imatran Voima ry:n vuosikokous pidetään Imatran urheilutalolla 4.10.2017 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen mukaiset syyskokouksen asiat.

Vuosikokouksen esityslista

1)    valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt

2)    valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat ja vahvistetaan esityslista

3)    esitetään hallituk­sen/ johto­kunnan ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä tilikaudelta

4)    esitetään tilinpäätös edelli­seltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajan lausun­to

5)    päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä hallitukselle

6)    vahvistetaan kuluvan tilikauden toimin­ta­suun­nitelma ja ta­lous­ar­vio

7)    vahvistetaan liitty­mis- ja jäsen­mak­sun suuruus sään­töjen 3 §:n mu­kai­sesti

8)    vahvistetaan halli­tuksen ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot

9)    valitaan hallituk­sen/ johtokunnan pu­heenjohta­ja, vara­pu­heen­johta­ja, sih­teeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituk­sen jä­senet

10)  valitaan toiminnantarkas­taja ja vara­toiminnan­tarkasta­ja

11)  päätetään hallituk­sen avuk­si asetet­tavis­ta ja halli­tuk­sen alai­suudessa toimi­vis­ta jaostoista sekä vali­taan nii­den jä­senet tai annetaan halli­tuk­sel­le val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semiseen

12)  valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouksiin

13)  käsitellään seuran aloitteet ja esi­tyk­set eri järjes­töille ja yh­teisöil­le

14)  päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämällä tavalla sekä

15)  käsitellään kokouk­selle mahdollisesti tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at

16)  kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa kaikki seuran jäsenet!

 

Imatran Voiman hallitus

27.09.2017Imatran Voiman Syyslomaleiri!
25.09.2017Vuosikokous
10.08.2017Hippo-Salibandykerhot tulevat taas!
01.08.2017Uusi harrastus syksylle?
13.05.2016Haetaan ohjaajia!
28.08.2014Pelaa veikkauksen pelejä ja tue seuraa
04.10.2017Toimitsijakoulutus
14.09.2017Juho Meuronen Voimaan maalivahtivalmentajaksi!
04.09.2017Imatran Voima järjestää salibandyleirin kesällä!
22.08.20172009-2010 syntyneiden aloituspalaveri

Siirry arkistoon »